Институт "Отворено общество" – София
и Канадската агенция за международно развитие

обявяват конкурс

РЕФОРМА В ПОЛИЦИЯТА – УСТОЙЧИВИ ПАРТНЬОРСТВА

 

Цели на програмата

Програмата има за цел да подпомага осъществяването на реформа в българската полиция чрез стимулиране, създаване и подкрепа на устойчиви партньорства между полицията и местните общности, представлявани от НПО, органи на местно самоуправление и други лидери на местните общности. Програмата цели изградените партньорства да допринесат за повишаване на степента на контрол на гражданското общество върху дейността на полицията, да подобрят взаимното доверие между граждани и полиция и да предоставят трайна подкрепа за жертвите на престъпления.

В рамките на обявените приоритети програмата цели разработване на добри практики за партньорство на местно ниво в областите на 1) превенция и обществено съзнание за включване в усилията за повишаване на сигурността; 2) изграждане на местни коалиции за решаване на конкретни проблеми на обществения ред и сигурност; 3) хуманно и подкрепящо отношение от полицията на жертви на домашно насилие и/или престъпления, основани на пола;

Теми на конкурса

 1. Развитие на съществуващи устойчиви добри практики на местни партньорства за разрешаване на проблеми на местната сигурност и обществения ред.
 2. Стимулиране изграждането на местни партньорства за разрешаване на специфични проблеми на сигурността и обществения ред в райони с преобладаващо население от етнически малцинствени групи.
 3. Повишаване капацитета на полицията за оказване на първична помощ на жертви на семейно насилие и/или сексуални престъпления.

Общи условия

Кой може да кандидатства: Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписани в регистъра на юридическите лица, извършващи обществено-полезна дейност към Министерство на Правосъдието.

Представените проекти трябва да бъдат с продължителност
до 1 година.

Разходите по управление на проекта не трябва да надвишават
20% от очаквания принос на ИОО.

Кандидатите трябва да представят собствен финансов принос
в размер на 10% от очакваното финансиране.

Очакваната подкрепа от Институт "Отворено общество" – София
е до $30 000.

Предимства

С предимство ще се ползват организации, които:

 • са специализирани в работа с полицията и/или с жертви на престъпления;
 • имат постоянен екип от сътрудници, работещи за организацията на трудов договор;
 • имат трайно установени контакти с териториалните структури на МВР и с органите на местна власт.

Ограничения

Няма да бъдат финансирани следните дейности:

 • придобиване на дълготрайни материални активи;
 • политическа и стопанска дейност;
 • индивидуални проекти за пътуване/обучение в страната и чужбина;
 • хуманитарна помощ;
 • обзавеждане, охранителна техника и поддръжка;
 • дейности, които са част от друг текущ проект на кандидата

Документи за кандидатстване

Както описани във Формуляр N2 по изискванията на Институт "Отворено общество" – София

Обяви за пресата

Информация и формуляри

 1. Електронен вариант на условията на конкурса и специалните форми към документите можете да намерите в Интернет на адрес: www.osf.bg/competitions
 2. Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване, се подава в Институт "Отворено общество" – София, на адрес
  ул. Солунска 56 – Правна програма.
 3. Документи, изпратени по пощата няма да бъдат разглеждани.
 4. Краен срок за приемане на документи: 29 март 2004, 16.00 ч.
 5. Одобрените проекти ще бъдат обявени в бюлетина на Институт "Отворено общество" в Интернет на адрес: www.osf.bg/competitions

 

 
Цели на програмата

Теми на конкурса

Общи условия

Предимства

Ограничения

Документи

Обяви за пресата

Информация и формуляри