Дружество на психолозите в България

Практически умения на полицейските служители
за първична психологическа помощ на жертвите
на престъпления

 

Начинът, по който се справят хората, станали жертва на престъпление зависи в най-голяма степен от преживяванията им непосредствено след извършване на престъплението. Полицейските служители са първите служебни лица, които влизат в пряк професионален контакт със жертвите на престъпления. Именно поради това те разполагат с уникални възможности за ефективно първично психосоциално подпомагане на жертвата при справянето й със самата травма на престъплението и при възстановяването на чувството й за лична сигурност и контрол. Адекватният подход към жертвите на престъпления от страна на полицейските служители е решаващ фактор за изграждането на доверие и нагласа за сътрудничество с органите на реда. Жертвите и свидетелите на престъпления, към които е подходено внимателно и професионално са по-склонни да предоставят подробна и точна информация на полицейските служители и следствието, което от своя страна е предпоставка за по-висока разкриваемост. Общественото мнение за модернизацията на полицейските практики в страните-членки на ЕС, а и у нас, зависи в голяма степен от убедеността на обществеността, че компетентността на полицейските служители при разкриването и залавянето на престъпниците се допълва с професионални умения и институционална готовност за подпомагане на хората станали жертви на престъпления. За съжаление, преобладаващото болшинство от българските и чуждестранни граждани станали жертва на престъпления на територията на България през последните години получават минимална или почти никаква психосоциална подкрепа от официалните власти като цяло и от полицията, в частност, като в редица случаи липсата на професионална подготовка и стандартни работни процедури, както и “несензитивното отношение” на полицейските служители към потърпевшите и свидетелите се оказват допълнително травмиращи (ревиктимизиращи) фактори. Продължава да е устойчива порочната институционална и ведомствена практика различните форми на подкрепа, защита и компенсация (правна, материална, медицинска и психологическа) за жертвите на престъпления у нас са оставени на неправителствени, благотворителни и доброволчески организации, не са ясно уредени нормативно и не са вменени в поведенческа норма за ефективни действия от страна на полицейските служители.

През 2003 година Дружеството на психолозите в Република България се ангажира да запознае обществеността, ангажираните професионални общности и полицейски служби в страната с модерните практики за първична психологическа помощ на жертвите на престъпления и да предложи практически мерки за овладяване на базисни умения в тази област от страна на полицаите. В заключителния етап на тази своя първа фаза проектът доведе до изработване на препоръки за промени в нормативната регламентация и поведенческите модели на полицейската работа със жертвите на престъпления, които станаха обект на медиен интерес, професионални анализи и разработки, и широк обществен дебат. Бе изграден механизъм за институционализация на проектните постижения чрез активното участие в проекта на Института по психология на МВР и водещи НПО, работещи със жертви на престъпления и лица преживели насилие. Резултатите от проекта редовно бяха поставяни на обществени обсъждане, оценка и допълнителни препоръки към ръководството на МВР и експертите на проекта. Проектът стимулира готовността за взаимодействи на всички заинтересовани страни – службите на МВР, съдебна власт, полиция, жертви на престъпления, представители на професионални, правозащитни и граждански организации, оказващи помощ на жертви на престъпления. Проведена бе серия от разширени обществени дискусии за привличането на общественото внимание към проблематиката на отношението “общество - полиция – жертви на престъпления” и изготвяне на оценки за необходимостта от реформа в работата на полицията и другите държавни органи със жертвите на престъпления и препоръки за основните насоки на реформата от гледна точка на професионалните, правозащитните и гражданските организации и потърпевшите на национално ниво. Изградени са работни групи от опитни психолози, заседаващи редовно за (а) подобряване и разпространение на стандартите за ефективна психосоциална помощ на жертвите на престъпления; (б) адаптация и внедряване на успешни европейски модели (от други национални полицейски служби) и (в) формулирането на конкретни насоки и препоръки за промени в полицейската работа със жертви на различни групи престъпления. Над 500 човека от цялата страна (в т.ч. и 23 чужди граждани) ползваха редовните безплатни групови и индивидуални психологически консултации в специално изградена приемна на Дружеството на психолозите. Изработена и се поддържа специализирана интернет страница с група за online помощ (NO MORE VICTIMS!) на жертви на престъпления и представяне на добри полицейски практики в психосоциалната подкрепа на жертвите на престъпления.

В края на 2003 бе изработена и апробирана пилотна тримодулна програма за системен групово-динамичен психотренинг на полицейски служители, работещи със жертви на престъпления с висока честота и особено тежки травматични последствия, която ще бъде институционализирана на национално и местно ниво със съдействието на Института по психология на МВР - "Национална програма за обучение и развитие на практическите умения на полицейските служители за първична психологическа помощ на жертвите на престъпления (2004-2005)".

Съдейки по реакциите на обществеността, професионалистите, ключови институционални и международни партньори на Дружеството на психолозите, проектът вече оказва стратегическо въздействие върху изискванията към общата рамка на трансформациите в текущата полицейска практика като извежда на преден план в реформите значението на всички форми на първична и системна грижа за хората станали жертва на престъпления. По този начин психологическата общност работи за укрепване общественото доверие в полицията, капацитета на полицейските служби, и публичния престиж на полицейската професия. Засиленото обществено внимание към проблематиката на отношенията "общество – полиция – жертви на престъпления" даде тласък на нови конструктивни инициативи за внедряване на постиженията на проекта при реализацията на стратегията "Полицията в близост до обществото".

Екип и координати на проекта:

Ръководител на проекта:
д-р Пламен Димитров, Председател на УС и управител на Дружеството на психолозите в Република България

Администратор:
Георги Динчев, психолог, програмист

Партниращи институции:
Институт по психология на МВР,
Фондация "Асоциация - Анимус",
Българска асоциация за приложна психология

Адрес: 1505 София, ул. "Черковна" 52 партер (ап.2)

Ел.поща: office@psychology-bg.org; psynet@pc-link.net

Интернет: www.psychology-bg.org

 

Ръководител на проекта:
д-р Пламен Димитров, Председател на УС и управител на Дружеството на психолозите в Република България

Администратор:
Георги Динчев, психолог, програмист

Партниращи институции:
Институт по психология на МВР, Фондация "Асоциация - Анимус", Българска асоциация за приложна психология

Адрес:
1505 София,
ул. "Черковна" 52 ап.2

Ел.поща:
office@psychology-bg.org psynet@pc-link.net

Интернет:
www.psychology-bg.org