Клуб "Отворено общество" - Благоевград

Изграждане на устойчив модел за взаимодействие между местната власт, полицията и гражданските сдружения за осигуряване на обществен ред и сигурност на територията на Благоевград

 
Цел на проекта

Промяна на обществените нагласи към работата на полицията и
ангажиране гражданите и представителите на местната власт за съвместно решаване проблемите и осигуряване на добър обществен ред и превенция на престъпността.

Подцели

 • Мотивиране на районните инспектори за по-ефективна работа, справяне по-добре със служебните им задължения и повишаване самочувствието им;
 • Скъсяване на дистанцията между служителите на полицията по места и гражданите, чрез осигуряване на информация за дейността и правомощията на районните инспектори;
 • Изработване на планове за обществен ред и сигурност по квартали с участието на районните инспектори и представители на обществеността;
 • Засилване на гражданския контрол върху действията на полицията и повишаване прозрачността и достъпа до информация чрез осигуряване на обратна връзка с гражданите.

Постигнати резултати

 • РПУ ремонтира и освежи приемните на районните инспектори.Осигурени бяха телефонни и СОТ.Водещата организация осигури табели за приемните, съдържащи приемните часове на районните инспектори и оперативните работници по места.В непосредствена близост бяха поставени и кутии за сигнали от граждани.
 • Организирахме посещения и запознаване с районните инспектори в средните училища в града в часа на класния ръководите, като имаме уверението, че тези срещи ще бъдат провеждани на всеки три месеца.
 • Проведохме и обучителен семинар със служители на Охранителна и Криминална полиция на тема "Комуникативни умения и вземане на решения в проблемни ситуации".
 • Издадохме и разпростнаихме брошура със следното съдържание: "Кои са моите права и кои от тях имат отношение към полицейската дейност?", "Кой е моят районен инспектор, адреси и телефони за контакт?","Какви са правомощията на органите на полицията?".
 • В заседателната зала на клуба по проблемите на обществения ред дискутираха представители на общинската комисия по опазване на обществения ред, полицията, директори и учители от средни училища, членове на нестопански организации.Като основен проблем в града беше посочен разпростанението и използването на различни видове наркотични вещества и предсъпленията, извършени в резултат на наркотична зависимост.Беше взето решение за тясно сътрудничество между районни инспектори, учители и ученици от университета и средните училища в града.
 • С участието на районните инспектори бяха изготвени планове за обществен ред и сигурност по кварталите.
 • Проведената анкета с граждани показва, че 60% имат доверие в своя районен инспектор и очакват от него бързо и компетентно решаване на поставените проблеми.

Отражение на резултатите върху местната общност и местната полиция

За първи път беше осъществено партньорство между неправителствена организация и органите на полицията за решаване на различни проблеми.

Осигуряването на прилични условия за работа повиши самочувствието на районните инспектори и ги мотивира за по –ефективна работа по места.С осигуряване на информация за дейността и правомощията на районния инспектор, с организираните срещи успяхме да изведем районния инспектор от неговата анонимност и скъсим дистанцията между него и гражданите, като наблегнахме на конкретни форми на взаимодействие по конкретен повод или проблем. Например, общи действия за контрол върху ученическия час или сервиране на алкохолни напитки на непълнолетни, внасяне и употреба на наркотици в училищата от квартала, сигнали за извършени престъпления и нарушаване на обществения ред.

Бъдещи планове в областта

И след приключване на проекта клуб "Отворено общество" продължи да партнира на органите на полицията.Клубът е инициатор в учредяването на 12.02.2004 година на постоянно действаща комисия за обществен ред и сигурност в Община Благоевград.В нея участват представители на местната власт,РПУ, неправителствени организации, ВиК, Електроснабдяване, Регионален инспекторат по образованието, Районен съд ,Районна прокуратура, журналисти от регионалните медии, ЮЗУ "Неофит Рилски". Председател на комисията е секретаря на Община Благоевград, а представител на клуба беше избран за член на контролния съвет. Предстои и съвместно разработване на проект по програма "Реформа в полицията – устойчиви партньорства".