Клуб "Отворено общество" - Русе


Проект "Обществото в подкрепа на полицията"
 

Същност и цели

Проектът имаше амбициозната задача да създаде онова пространство на диалог, в което двете страни - органите на реда и гражданите да бъдат равноправни участници в един позитивен разговор за постигане на общата цел- сигурността.

Първоначално проектът стартира с провеждането на 3 анкетни проучвания представително за Русе, възложено на агенция ГАЛЪП, чиято цел беше да даде представа за оценките, мненията и нагласите на русенските граждани; анкета сред общинските съветници, която да представи тяхната гледна точка по проблематиката на проекта и анкета сред НСО, които оперират в сферата на превенция на престъпността, законност и ред и пр.

След получените резултати от анкетите, екипът на проекта, съвместно с представители на РЗ "Полиция" организира поредица от срещи с районни и младши районни инспектори на работните им места в Първо и Второ РПУ в Русе. Целта бе да се запознаят служителите на реда с резултатите от анкетите както и да се потърсят техните предложения за подобряване на диалога с гражданите, от което зависи и ефективността на работата им.

В продължение на проекта се организираха поредица от работни срещи между екипа на проекта и представители на полицията, на които след оценка на постигнатото до момента и анализ на силните и слабите страни, се вземаха решения за включването на нови дейности и отпадането на предварително заложени, които бяха обречени на явен неуспех. В този смисъл е нашето мнение, че проектът беше една отворена, динамична и "жива" система.

Резултати

 • Отпечатана бе информационна брошура "Полицията в близост до обществото" в тираж 10 000 бр., която представя основните задължения на полицията, телефони за контакти, полезна информация и пр. Брошурата е предоставена на РИ и МРИ, за да бъде разпространявана в районите, за които те отговарят.
 • След като през летните месеци още един от осъществяваните от Клуб "Отворено общество" проекти имаше дейности, свързани с популяризиране на полицейската институция сред децата и след анализа на това какво огромно впечатление им направи това, екипът на проекта реши да бъдат изработени информационни материали и за децата и така беше отпечатана книжка с картинки за оцветяване и съвети за безопастност "Усмивки и сърдитки за деца".
 • Общата информация за проекта и основни документи, свързани с проблематиката, бяха публикувани в брошурата "Обществото в подкепа на полицията".
 • Проектното предложение предвиждаше структуриране на съвместна комисия, която да подпомага дейността на ОБС Русе и подписването на Споразумение за партньорство между заинтересованите институции. Поради факта на промяна в законодателството и политиката на МВР, по инициатива на общината и със санкция на ОБС.
 • Русе беше сформирана Местна комисия за обществен ред и сигурност, която изработи и подписа официално Местния договор за сигурност, чиито страни бяха РДВР и Община Русе. В комисията влезе и Жечка Калинова председател на УС на Клуб "Отворено общество" - Русе.
 • Отпечатани бяха 12 000 визитни картички със снимките и координатите на районните и младши районните инспектори от РПУ-Ветово, Бяла, Две могили, Сливо поле.
 • Един от основните проблеми при осъществяването на проекта беше, че при неговото първоначално структуриране дейностите предвиждаха инициативи само на територията на град Русе. След като неколкократно бяха обсъждани трудностите при реализиране на стратегията на МВР "Полицията в близост до обществото", се оказа, че представителите на органите на реда в малките населени места трябва също да бъдат подкрепени в техните усилия да променят начина си на диалог с хората, с които се срещат в ежедневието си. Ето защо екипът на проекта, съвместно с партньорите от РЗ "Полиция" взе решение за провеждане на поредица от срещи на с РИ и МРИ, както и с новоизбраните кметове на малките населени места в областта, председатели и членове на ОБС, на които Стратегията на МВР да бъде представена, обяснена, популяризирана, преведена на техния ежедневен език.
 • Анализът на провежданите в предишни периоди общи срещи с гражданите на Русе показа, че те са по-скоро неефективни, защото на тях присъстват предимно възрастни хора, които поставят на обсъждане по-скоро частни проблеми, отколкото въпроси, предполагащи системна промяна. Ето защо се реши да се организират срещи с работещите в големите фирми и компании на територията на област Русе, на които да бъде обяснена същността на стратегията и да се прецени какви са очакванията и/или съмненията на гражданите по отношение на тази политика на МВР. Проведени бяха 11 срещи. Като основен извод от тези срещи се очертава тенденцията хората да подхождат по-скоро с недоверие и притеснение при първия си контакт с полицията и да бъдат склонни да изказват своето мнение в по-малки групи и/или когато са провокирани от представители на гражданските организации. Ясно се оформи необходимостта подобни срещи да продължат в по-тесен кръг, в контакт с РИ и МРИ и/или с представители на Клуба. На много от срещите, след тяхното приключване, работещите се обръщаха към екипа на Клуба, за да потърсят начин за бъдещи срещи с тях.

Това е естествен знак, че проектът е само първата крачка по пътя на едно устойчиво присъствие на гражданските организации в диалога между гражданите и органите на реда.

Проектът завърши с финална конференция, която се опита да осмисли резултати от проекта и да анализира силните му и слаби страни, не само по отношение на случилото се в Русе, но и по отношение на успехите/неуспехите в национален контекст. Гости на форума бяха полк. Павлин Димитров - зам.директор на ДНСП и Иванка Иванова - директор "Правна програма" на Инситут "Отворено общество" - София.

Пътят напред

След като проектът фактически приключи, екипът от Клуба продължи да присъства на срещите, организирани от РДВР с работещи в големите компании на територията на област Русе. Проведоха се няколко последващи срещи на екипа с предсатвители на РДВР, за да се обмислят бъдещите инициативи, които ще бъдат насочени в следните области:

По отношение на целевите групи:

 • Деца и техните родители;
 • Районни и младши районни инспектори;
 • Индиректно гражданите на Русе.

По отношение на дейностите:

 • Информационни и образователни инициативи за деца и техните родители;
 • Публикуване на специализирани материали;
 • Обучение на райнните и младши районните инспектори в умения за комуникация, решаване на конфликти и работа в екип, основни познания по английски език и компютърна грамотност;
 • Ефективно участие в реализирането на дейностите, предвидени в Местния договор за сигурност;
 • Непрекъсната информираност на гражданите за реализирането на проекта чрез средствата за масова информация.