Клуб "Отворено общество" – Стара Загора

Проект "Доверие = прозрачност + контакт + грижа"
 

Пътеводител в диалога между полиция и граждани бе осъществен от Клуб "Отворено общество" – Стара Загора и РДВР и финансиран от Фондация "Отворено общество" – София. Проектът бе реализиран през периода 2002–2003.

Дейностите, заложени в проекта са насочени към постигане на по-голяма прозрачност в дейността на полицията, активизиране на гражданската инициатива за противодействие на престъпността и насърчаване мотивацията на гражданите да изразят своите мнения и предложения и да бъдат обществен коректив на дейността на полицията. Проектът си набеляза цел да популяризира модела за работа на полицията в близост до обществото, да развива у децата и пълнолетните граждани умения и нагласи за безопасно поведение. Генералната цел на проекта е с помощта на Клуб "Отворено общество" – Стара Загора, като неправителствена организация с утвърден авторитет в региона, да укрепи доверието между полиция и граждани, чрез трите модула: "Прозрачност", "Контакт" и "Грижа".

Модул "Контакт"

Представяне на годишния на РДВР

На публичното представяне на годишния отчет на РДВР – Стара Загора присъстваха над 120 представители на местната власт, на общински и държавни структури, на бизнес-средите, магистрати, неправителствени организации и журналисти. За по–добра нагледност бе направена мултимедийна презентация на приоритетите и резултатите от дейността на всички структурни звена в РДВР.

Ден на отворените врати

Инициативата се провежда единствено в РДВР – Стара Загора от три години като "Ден на отворените врати", посветена на 8 ноември . Тя стартира с откриване на изложбата "Въоръжението на българския полицай от Освобождението до днес", пистолетен турнир за журналисти “Св. Архангел Михаил”. Проведе се станалата вече традиционна среща "На чай при началника на полицията", в която участваха представители на неправителствени организации в града. На 7 ноември над 400 деца от 1 до 4 клас от различни старозагорски училища гостуваха на полицаите, участваха във викторини и получиха награди. В рамките на "Денят на отворените врати" бяха връчени наградите на малките художници, отличени в конкурса за детска рисунка на тема "Полицаят – човекът, който помага", в който взеха участие над 81 деца.

Четири тематични приемни за граждани от общината

В рамките на проекта бяха проведени четири тематични приемни с граждани:
"Грижа за децата през ваканцията- "Контролът върху питейните и увеселителни заведения" "Оценка на риска в районите на училищата- "Възможности на НПО за взаимодействие с РДВР и РПУ при осъществяване на конктетни мерки, проекти и инициативи, насочени към подкрепа на рискови групи".

Модул "Грижа за подрастващите"

Интерактивни занятия с от детските градини

Проведоха се 60 занятия в детски градини по 5 теми.

Издаване на книжка за оцветяване "Азбука на безопасността"

В рамките на проекта бе разработена и отпечатана в тираж 1000 книжка-помагало "Азбука на безопасността".

На дискотека в полицията

Екипът по проекта, със съдействието на служители от различни полицейски звена проведе шест младежки срещи-дискотеки под надслов “Можем ли да се забавляваме безопасно”.

Модул "Прозрачност"

Ежемесечно телевизионно предаване "РДВР в кадър"

През проектния период бяха изготвени и излъчени 10 предавания по 30 мин. всяко.

Актуализиране на уеб-сайта на РДВР – Стара Загора

Текущо се актуализира уеб-сайта на РДВР , в него се публикува ежегодно Публичният отчет на дирекцията, статистика, структура, новини, ежедневни бюлетини и извънредни съобщения, полезна информация.

Издаване на вестник "РДВР в първо лице"

На 3 юли 2003 излезе от печат вестник "МВР в първо лице" в 30 000 тираж, който е уникален за България. В него нямаше сензации и разкрития. Целта беше да поднесем превантивна информация, която или не намира място по страниците на вестниците, или е много кратко представена.

С проекта се постигна

 • По-голяма прозрачност и публичност в дейността на полицията.
 • Повиши се информираността на гражданите за структурата, задачите, функциите и дейността на полицията; за това какви са правата и задълженията на обществото и на полицията.
 • Подобри се диалогът между полиция и граждани, благодарение на доброто сътрудничество с неправителствените организации, като Клуб "Отворено общество" и медиите.
 • Повиши се доверието към полицая, гражданите проявяват все повече инициативност и позиция, дават предложения за повишаване на сигурността и безопасността, изгражда се нагласа за съдействие и подкрепа на дейността на служителите на МВР.
 • Децата и възрастните усвояват модели и начини за безопасно поведение.
 • Младите хора стават все по-съпричастни с дейността на РДВР, сами разработиха идеи за създаване на младежки Уеб – сайт, в който чрез игрови ситуации да извършва превантивна дейност сред връстниците им.
 • Вестникът “МВР в първо лице" провокира голям интерес и желание от страна на жителите на Стара Загора да придобие периодика
  Книжката за оцветяване "Азбука на безопасността" се утвърди като помагало в детските градини, въпреки недостатъчния тираж. Занятията в ЦДГ продължават и след проектия период, заради положителните резултати.
 • Инициативите "Публичен годишен отчет" и "Седмица на отворените врати" се посрещат с голям интерес, осигуряват непосредстевн диалог между полиция и общественост, което от своя страна осигурява прозрачност и повишава информираността. Това спомага за повишаване на доверието към МВР.
 • Клуб "Отворено общество" – Стара Загора, съвместно с РДВР ще кандидатства пред Институт "Отворено общество" с нов проект в областта, за да надгради и доразвие успешните практики, постигнати досега.