Женско сдружение "Екатерина Каравелова"

ДА СЕ ОБЕДИНИМ В ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ
 

В какво се състои проекта:

С настоящият проект, екипът на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" проведе образователна и застъпническа кампания, със специален акцент върху домашното насилие и престъпления от общ характер, като нарушение на правата на човека. Това се постигна чрез обучение на отделни професионални групи за установяване на между институционална практика за защита и социална рехабилитация на жертви на насилие. Изработи се методика и стандарти за работа с жертви на домашно насилие и на престъпления от общ характер. Подпомагна се процеса на ресоциализация на жертвите на насилие. Извърши се интегриране към референтна група чрез осигуряване на психологическа и правна помощ.

Постигнати резултати:

Подобряване взаимодействието между институции, работещи по проблема домашно насилие и престъпления от общ характер – полиция, съд, прокуратура, отдел за закрила на детето, социална служба, здравни заведения, неправителствени организации.
Изработиха се:

• проект за първоначално интервю на жертви на насилие
• умения за първа психологична консултация
• методика за снемане на напрежение от жертвата
• междуинституционално координиране и подпомагане решаването на проблема на жертвата

Осигуряване на психологическа и правна помощ, насочване към социални и здравни консултации на жертви на насилие.
Привличане на общественото внимание към проблематиката на взаимодействието – институции, общество, жертви на насилие.

Отражение на резултатите върху местната общност и местната полиция:

Обсъдени бяха предложения за бъдещи институционални контакти за работа в областта на насилието с местната полиция:

• Съвместно с общинските ръководства в областта, да се определят помещения за временни кризисни центрове, за престой до 24-часа на жертви на домашно насилие
• Да се систематизират данни от институциите за статистика на случаи на домашно насилие
• Да се засили работата в областта на превенцията
• Да се търсят възможности за изграждане на обществен орган за психотерапевтична и социална помощ
• Да се изградят органи за семейно консултиране
Споделено бе убеждението от местната общност, че задачата на неправителствените организации е да заостря вниманието на държавните институции върху проблеми, които остават в страни от нейното внимание, като по този начин провокират предприемането на мерки за решаване на проблема.

Бъдещи планове в областта:

Засилване на превенцията в областта на домашното насилие и престъпленията от общ характер, чрез изнесени беседи, информационни материали, семинари.

Подобряване сигурността на гражданите чрез взаимодействие между районните инспектори, граждански организации и местни институции на територията на Община Силистра за ограничаване на "малката" престъпност на местно ниво.