Обучение по Полиция в близост до обществото

Обучение на НПО по модела "Полиция в близост до обществото"

На 4-5 март 2004 Правната програма на Институт "Отворено общество" проведе в София обучение за представители на НПО относно същността и прилагането на модела "Полиция в близост до обществото". 28 представители на НПО, работещи в областта на реформата в полицията имаха възможност да се запознаят в детайли с познатия още като Community Policing модел на осъществяване на полицейската дейност. Сред обучителите бяха г-н Пол Жуликьор от Канадската кралска конна полиция, експерти от Институт "Отворено общество" – София и Дирекцията на Национална служба "Полиция" и др.

Основните теми, по които се проведоха лекциите и дискусиите бяха посветени на същността на модела "Полиция в близост", необходимите промени в нагласите на полицията, другите институции и структурите на гражданското общество и ролята на НПО в този процес. От особен интерес за участниците беше аналитичната презентация относно особеностите на “Полиция в близост” в районните с компактни етнически малцинства. Споделянето на чуждестранни и български добри практики и проблемни области също така беше оценено като позитивна страна на обучението.

В резултат на дискусиите участниците от НПО сформираха мрежа от организации, които работят по разпространяване и прилагане на модела "Полиция в близост". Основните цели на мрежата са обмена на опит и добри практики и взаимно съдействие и подкрепа за реализиране на конкретни проекти. Участниците застанаха зад идеята, че наличието на мрежа от НПО с капацитет в областта на “Полиция в близост” ще подпомогне реализирането на промяната на полицията в посока на проактивна институция, активно търсеща решаване проблемите на гражданите.