Обратно към начална страница
 
Проект Гражданско наблюдение споменат при обсъждане на проектозакона за МВР
11/01/2006
 
 източник: www.parliament.bg

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда,  11 януари  2006 г.

Открито в 9,00 ч.

 

Председателствали: председателят Георги Пирински.

Секретари: Силвия Стойчева и Светослав Малинов

..........................................................................................................

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Имаме необходимия кворум.

Продължаваме заседанието с:

ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

.........................................................

Господин Свинаров, имате думата.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Благодаря, господин председател.

Най-напред ще ви помоля за процедура – в залата да бъде допуснат заместник-министърът на вътрешните работи господин Цонко Киров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане в пленарната зала на господин Цонко Киров – заместник-министър на вътрешните работи.

Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.

Предложението е прието. Поканете господин Киров.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: “Закон за Министерството на вътрешните работи”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Подлагам на гласуване наименованието на закона, предложено от вносителя.

Гласували 112 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 3.

Заглавието е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: “Част първа – Основи на дейността на Министерството на вътрешните работи”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част първа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Подлагам на гласуване наименованието на Част първа, предложено от вносителя.

Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.

Заглавието на Част първа е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: “Глава първа – Общи положения”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Подлагам на гласуване наименованието на Глава първа, предложено от вносителя.

Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.

Заглавието на Глава първа е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: По чл. 1 има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков – текстът на чл. 1, ал. 1 да придобие следното съдържание:

“Чл. 1. (1) Този специален устройствено-функционален закон урежда целите, функциите, дейностите, основните принципи на дейността, устройството и органите на управление, правомощията, статута на служителите и тяхното обучение, кариерното им развитие и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР).”

Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народния представител Камен Костадинов – в чл. 1, ал. 1 текстът да придобие следното съдържание:

“(1) Този закон урежда целите, функциите, дейностите, основните принципи на дейността, устройството и органите на управление, правомощията, статута на служителите, тяхното обучение, кариерното им развитие и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР) по защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в Република България.”

Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков в чл. 1, ал. 2 думата “дейностите” да се замени с думата “функциите”.

Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народния представител Камен Костадинов в чл. 1, ал. 2 думата “дейностите” да се замени с думата “функциите”, което е идентично с предишното.

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението на народните представители Димитров, Николова и Михайлова.

Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:

“Чл. 1. (1) Този закон урежда принципите, дейностите, устройството и органите на управление, използваните средства, правата и задълженията на служителите, тяхното обучение и кариерно развитие, както и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР) за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в Република България.

(2) Дейностите, свързани със защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред, се осъществяват от органите на МВР самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи, овластени за това.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Желае ли някой от вносителите, чиито предложения не са приети от комисията, да обоснове своето предложение? Няма такива.

Има ли желаещи за изказване по чл. 1? Няма.

Преминаваме към гласуване на предложенията, които не са подкрепени от комисията.

Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков, което не е подкрепено от комисията.

Гласували 109 народни представители: за 25, против 56, въздържали се 28.

Предложението не се приема.

Моля, гласувайте предложението на народния представител Камен Костадинов, което не е подкрепено от комисията.

Гласували 103 народни представители: за 14, против 54, въздържали се 35.

Предложението не се приема.

Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Величков и Йордан Величков за ал. 2 на чл. 1, което не е подкрепено от комисията.

Гласували 106 народни представители: за 14, против 46, въздържали се 46.

Предложението не се приема.

Моля, гласувайте предложението на народния представител Камен Костадинов по ал. 2 на чл. 1, което не се подкрепя от комисията.

Гласували 119 народни представители: за 17, против 60, въздържали се 42.

Предложението не се приема.

Моля, гласувайте окончателната редакция на чл. 1, предложена от комисията.

Гласували 112 народни представители: за 104, против 3, въздържали се 5.

Член 1 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Има предложение от народния представител Камен Костадинов ал. 1 на чл. 2 да придобие следното съдържание:

“(1) Министерството на вътрешните работи е гражданска администрация, която подпомага дейността на министъра на вътрешните работи да реализира функциите си по защита на националната сигурност и осигуряването на обществения ред в Република България.”

Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народните представители Филип Димитров, Елеонора Николова и Ася Михайлова в чл. 2, ал. 2 след думата “органи” да се добави и “структурите на гражданското общество”.

Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение от народните представители Христо Величков и Йордан Величков текстът на чл. 2 да придобие следното съдържание:

“Чл. 2. (1) Министерството на вътрешните работи е гражданска администрация, която подпомага дейността на министъра на вътрешните работи да реализира функциите си по осигуряване на националната сигурност и на обществения ред в Република България.

(2) Върху дейността на органите на МВР се упражнява административен, обществен, граждански и съдебен контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи.”

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:

“Чл. 2. (1) Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.

(2) Върху дейността на МВР се упражнява граждански контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи.

(3) Гражданският контрол гарантира върховенството на гражданското общество над органите на МВР с цел поддържане на конституционния ред в страната.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.

Заповядайте, госпожо Михайлова.

АСЯ МИХАЙЛОВА (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.

Вземам думата по отношение на нашето предложение по чл. 2, ал. 2. Ние поддържаме нашето предложение, а именно да бъде добавен изразът “структурите на гражданското общество”, тъй като считаме, че в тази редакция на ал. 2 гражданският контрол, каквато е била идеята на вносителите вероятно, се свежда до нивото на институционален контрол. Тоест възможността обществото чрез организациите на гражданите наистина да има някаква информираност и някакъв контрол върху работата на МВР просто е дадена в ръцете на институциите. Идеята на този член е освен контролът, зададен от Конституцията, да има такава възможност и за обществен контрол на гражданите.

За нас е странно, че не се поддържа това наше предложение, защото някои от действията на Министерството на вътрешните работи напоследък, в това число и на господин министъра, са точно в тази насока. В момента започна една работа в районните полицейски управления заедно с фондация "Отворено общество" за доброволци, които отиват за първи път да наблюдават работата там. От друга страна, самият министър подписа споразумение с неправителствени организации за взаимна информираност и контрол. Ние считаме, че това е съвсем естествено действие в този член и в някои по-следващи, свързани с него – да бъде отразена законово възможността на структурите на гражданското общество да участват в контрола върху работата на едно такова министерство, каквото е Министерството на вътрешните работи.

Считаме, че това наше предложение е в унисон с основната претенция на закона.

Искрено се надявам, че в залата колегите ще разберат каква е нашата идея и ще я подкрепят. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Заповядайте, господин Тагарински.

МАРИО ТАГАРИНСКИ (ОДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателю! Мисля, че преди да се правят подобни дефиниции в един закон, би трябвало внимателно да се прочете Конституцията и Законът за администрацията. Предложенията, които са дали народните представители, особено се спирам върху предложението на народния представител Камен Костадинов, което мисля, че е най-близко до идеята на Конституцията…

По Конституция органът на държавна власт е министърът. Министерството е администрация, която подпомага неговата дейност. Той единствен носи отговорност пред зак&i

 
Обратно към начална страница
 
  Кръгла маса, посветена на гражданското наблюдение в РПУ
  17/05/2006
  На 19 май 2006 г. Институт "Отворено общество" - София организира кръгла маса на тема "Опитът на Великобритания и България в гражданското наблюдение в местата за задържане"
  още...
   
  В Пловдив стартира проект по Полиция в близост
  07/02/2006
  В Пловдив стартира проект "Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора". Той е е част от работата на РДВР-Пловдив по стратегията "Полицията в близост до обществото".
  още...