Женско сдружение "Екатерина Каравелова"
Проект "Да се обединим в подкрепа на жертвите на насилие"

С настоящият проект, екипът на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" проведе образователна и застъпническа кампания, със специален акцент върху домашното насилие и престъпления от общ характер, като нарушение на правата на човека. Това се постигна чрез обучение на отделни професионални групи за установяване на между институционална практика за защита и социална рехабилитация на жертви на насилие. Изработи се методика и стандарти за работа с жертви на домашно насилие и на престъпления от общ характер. Подпомагна се процеса на ресоциализация на жертвите на насилие. Извърши се интегриране към референтна група чрез осигуряване на психологическа и правна помощ.

още ...

Клуб "Отворено общество" - Русе
Проект "Обществото в подкрепа на полицията"

Проектът имаше амбициозната задача да създаде онова пространство на диалог, в което двете страни - органите на реда и гражданите да бъдат равноправни участници в един позитивен разговор за постигане на общата цел- сигурността.

още ...

Клуб "Отворено общество" – Стара Загора
Проект "Доверие = Прозрачност + Контакт + Грижа"

Пътеводител в диалога между полиция и граждани бе осъществен от Клуб "Отворено общество" – Стара Загора и РДВР и финансиран от Фондация "Отворено общество" – София. Проектът бе реализиран през периода 2002 – 2003.

още ...

Клуб "Отворено общество"- Благоевград
Проект "Изграждане на устойчив модел за взаимодействие между местната власт, полицията и гражданските сдружения за осигуряване на обществен ред и сигурност на територията на Благоевград"

Промяна на обществените нагласи към работата на полицията и ангажиране гражданите и представителите на местната власт за съвместно решаване проблемите и осигуряване на добър обществен ред и превенция на престъпността.

още ...

Дружество на психолозите в България
Проект "Практически умения на полицейските служители за първична психологическа помощ на жертвите на престъпления"
 

още ...