Проект Гражданско наблюдение в районните полицейски управление на гр. София e продължение на сходен проект, финансиран от Институт Отворено Общество (ИОО) и осъществен от Плевенския обществен фонд Читалища. С помощта на РДВР Плевен, Дирекция на национална служба Полиция  и ИОО проектът беше успешно осъществен и оценен като полезен, както от гражданските организации, така и от представителите на полицията.

В основата си гражданското наблюдение се изразява във възможността граждани да посещават местата за задържане в РПУ без предварително предупреждение. Исторически методологията възниква във Великобритания като средство за изграждане на доверие между полицията и местната общност и осигуряване на прозрачността на полицейската институция. В настоящият проект гражданското наблюдение
се осъществява в деветте районни полицейски управления на София. Целта е да бъде приложена методологията за гражданско наблюдение в най-големия български град и при условие, че проектът е успешен, да бъде превърнат в официална политика на Национална служба Полиция.

Гражданските наблюдатели са доброволци, които са преминали през селекция и одобрение от органите на Полицията и обучение в метода на гражданско наблюдение. Екипи от граждански наблюдатели осъществяват
наблюдение в РПУ-тата въз основа на предварително одобрен график, информация за който имат само участниците в проекта. Доброволците осъществяват наблюдение върху местата за задържане, говорят със задържаните (които са съгласни) за условията за задържането им, наблюдават общото отношение на съответното звено към гражданите. В комуникацията си с полицейските служители доброволците могат да обсъждат проблемите на отношенията граждани-полиция, да предлагат способи за подобряване на сътрудничеството. Въз основа на осъществените наблюдения, доброволците попълват екипен доклад. Регулярно доброволците осъществяват екипни срещи, на които дискутират установените факти и информация и се съставят обобщени доклади за резултатите от наблюдението.

Докладите от гражданското наблюдение се предават на органите на Полицията, както и на Комисията за обществен ред и сигурност. Информация за протичането на проекта се публикува регулярно в интернет и се прави достояние на широката общественост

 

Продължителност на проекта до м.септември 2006 г.

Изисквания към кандидатите пълнолетни, неосъждани, да не са настоящи/бивши служители на МВР, възможност за полагане на доброволен труд 2-3 пъти в месеца

Одобрените кандидати:

ще преминат през обучителен курс за осъществяване на гражданско наблюдение в полицията
ще получат сертификат за участие
ще имат възможност за участие в иновативна практика за гражданско наблюдение

За да кандидатствате, необходимо е да изпратите автобиография и да попълните заявление за участие на адрес: София 1000, ул. Солунска № 56, Институт Отворено общество София, или на ел. поща: z.vankova@osf.bg Заявлението за участие може да бъде свалено от www.vblizost.com. След предварителна селекция избраните кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

Забележка: Процесът по набиране на доброволци е отворен и няма краен срок за подаване на документи.

За повече информация Звезда Ванкова, z.vankova@osf.bg
тел.
(02) 930 6618


Проектът
се осъществява със съдействието на:

Дирекция на Национална служба Полиция
Софийска дирекция на вътрешните работи
Софийска община